Οι δράσεις και τα μέσα που προβλέπονται στο έργο:

 

 • Εκπόνηση Σχεδίου Διαχείρισης της ΖΕΠ, επιχειρησιακού σχεδίου δράσης και τεχνικών μελετών για τις προβλεπόμενες διαχειριστικές δράσεις διατήρησης. Περιλαμβάνονται τα σχέδια δράσης των ειδών στόχων, σχέδια παρακολούθησης, σχέδια επιτήρησης – φύλαξης και σχέδια διάχυσης αποτελεσμάτων, χαρτογράφηση ευαισθησίας, δημιουργία επιθυμητών τιμών αναφοράς για τους πληθυσμούς των 4 ειδών στόχων στην ΖΕΠ, προκειμένου να επιτευχθεί ικανοποιητική κατάσταση διατήρησής τους.
 • Παραγωγή μελέτης σκοπιμότητας για τη διαχείριση της ΖΕΠ, που θα  προσδιορίσει τις βασικές παραμέτρους για τη μακροπρόθεσμη οικονομική βιωσιμότητα του προτεινόμενου σχεδίου διαχείρισης της ΖΕΠ, και να προτείνει ρεαλιστικά σενάρια εξεύρεσης των απαραίτητων ανθρώπινων και οικονομικών πόρων για την υλοποίηση του Σχεδίου Διαχείρισης.
 • Διαχείριση των ενδιαιτημάτων αναπαραγωγής για τα είδη πτηνών που φωλιάζουν σε νησίδες, καθώς επίσης και εξάλειψη αρουραίων σε επιλεγμένες αποικίες του Μαυροπετρίτη, του Αιγαιόγλαρου και του θαλασσοκόρακα, καθώς και έλεγχο του τοπικού πληθυσμού του Ασημόγλαρου για τον μετριασμό της θήρευσης των αυγών / νεοσσών και τον ανταγωνισμό για τροφή, ώστε να αυξηθεί η αναπαραγωγική επιτυχία των ειδών στόχων.
 • Τοποθέτηση συστάδων αυτοφυούς θαμνώδους βλάστησης και δημιουργία τεχνητών φωλιών για τα είδη πουλιών που αναπαράγονται στις νησίδες, για να αυξηθεί η φέρουσα ικανότητα του συγκεκριμένου βιοτόπου και να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε αυτόν.
 • Εντοπισμός, διαχείριση και προστασία των κύριων ενδιαιτημάτων τροφοληψίας του Αιγαιόγλαρου και του Θαλασσοκόρακα και εγκατάσταση σημαδούρων αγκυροβόλησης σκαφών που δεν βλάπτουν τα λιβάδια Ποσειδωνίας.
 • Αναγνώριση των σημαντικών χερσαίων περιοχών αναζήτησης τροφής του μαυροπετρίτη, αναζωογόνηση των γεωργικών πρακτικών σε εγκαταλειμμένους αγρούς που θα νοικιαστούν από τον Δήμο Άνδρου στο πλαίσιο του προγράμματος, για την αύξηση της αφθονίας των εντόμων, δημιουργία μικρών υδατοσυλλογών και περιορισμένης κλίμακας παρεμβάσεις προστασίας- αποκατάστασης των παράκτιων υγροτόπων, για την αύξηση της διαθεσιμότητας νερού και της ποιότητας των ενδιαιτημάτων των εντόμων που αποτελούν τροφή του Μαυροπετρίτη.
 • Διαχείριση των πληθυσμών της νησιωτικής πέρδικας (Alectoris chukar) και των περιστεριών (Columba spp.) μέσω της καλλιέργειας εγκαταλειμμένων αγρών, παρεμβάσεων βελτίωσης του βιοτόπου τους και αναζωογόνησης των παραδοσιακών περιστερώνων για την αύξηση της διαθεσιμότητας της τροφής του σπιζαετού.
 • Εγκατάσταση και πιλοτική λειτουργία στο πλαίσιο του προγράμματος της Επιτροπής Διαχείρισης ΖΕΠ, η οποία θα αποτελείται από εκπροσώπους του Δήμου Άνδρου και τοπικών φορέων και υπηρεσιών και θα υποστηρίζεται σε θέματα λειτουργίας από το πρόγραμμα.
 • Πιλοτική διετής λειτουργία του προγράμματος επιτήρησης-φύλαξης της ΖΕΠ, με τεχνικά μέσα (εξοπλισμένο πολυεστερικό σκάφος και αυτοκίνητο 4×4) και προσωπικό του προγράμματος.
 • Υλοποίηση μιας εκτεταμένης και καλά εστιασμένης εκστρατείας ευαισθητοποίησης του κοινού, με βάση σχέδιο επικοινωνίας που θα εστιάζεται σε διάφορες κοινωνικές ομάδες στόχους, για τη διατήρηση των ειδών προτεραιότητας καθώς και για την προώθηση του δικτύου Natura 2000 και των προστατευόμενων περιοχών της Άνδρου. Η εκστρατεία θα περιλαμβάνει δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ειδικές εκδόσεις, ντοκιμαντέρ, μόνιμο χώρο ενημέρωσης, συναντήσεις των ενδιαφερομένων, προώθηση του προγράμματος σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, συναντήσεις σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ενημερωτικές τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων, και εκτεταμένη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο διαδίκτυο.
 • Οργάνωση συναντήσεων εργασίας και συνεδρίου που αφορούν συγκεκριμένες δράσεις διατήρησης και διαχείρισης της ΖΕΠ.
 • Η συνολική λειτουργία του έργου θα διευκολυνθεί με την προσεκτική και αυστηρή διαχείριση του έργου, και την τακτική λειτουργία της Ομάδας Διοίκησης Έργου που θα συσταθεί από τον Δήμο Άνδρου και τους εταίρους του έργου, για τον συντονισμό και την παρακολούθηση των δράσεων του προγράμματος.
 • Πρόγραμμα επιστημονικής παρακολούθησης που θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων στους πληθυσμούς και τα ενδιαιτήματα των ειδών στόχων και θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των δράσεων του έργου.
 

Comments are closed.